JERNALDERGRAVER og KIRKESTED RUNDT KLYVE NÆRMILJØSENTER (MENIGHETSHUSET)

Tett rundt Klyve Nærmiljøsenter ligger det i alt 6 rundhauger som er sannsynligvis gravhauger fra eldre Jernalder. To graver ligger nord for, og tre syd for innkjøringen til huset. En ligger rett øst for bygget litt inn i skogen.

De er fra en periode fra 500 før Kr. til 550 etter Kr. der jern tas i bruk som middel til å smi alt fra våpen til stekepanner.  Jernet utvinnes fra myrmalm som er lett tilgjengelig. Gravene viser til området vi kan anta de har bodd, men det finnes lite rester av bosettinger i området. Det har vært handel med utlandet med bl.annet pels, jernvarer, bronsegjenstander, glass, smykker, perler. Det vi med sikkerhet vet er at gravene har inneholdt begravelser fra årtusenet før kristendommen bestemte at alle skulle begraves ved soknekirken. Gravene her er plyndret på et tidspunkt, trolig på let etter skatter. Det er derfor ikke gjort noen funn i disse gravene. 

Det er også store gjenoppbygde graver litt lenger mot øst ved boligene på Nedre Frydenlund og rett nord for Lyngbakkvegen. De sistnevnte er de største gravhaugene i Telemark. Her er det funnet brente bein, en kniv og en nøkkel. Det er også funnet rester av en kjele og potteskår. Selv om funnene ikke er så rike, er det ting som tyder på at Bjørntvedt-området har vært en storgård og sete for en mektig person. Områdene rundt Solum har sannsynligvis vært et maktsentrum i denne tiden. 

Eldre jernalder er en urolig tid og perioden fra 400 etter Kr. til 575 kalles folkevandringstiden. Man antar at det har ligget Bygdeborger i området på bl. annet Rugtvedtkollen og Steingardås fra denne tiden. Folkegrupper beskyttet seg her mot angrep fra andre grupper med steingjerder og trepalisader. Det ligger i dag tydelige rester av stein på disse åsene. 

Klyve kirkested – Klufa kirkested

Det har også ligget et kirkested fra middelalderen her et sted ved Klyve østre. Nøyaktig plassering er usikker, men kulturminneetaten har plassert det rett nord for menighetshuset. Dette er en tid lenge etter gravhaugene ble bygget, fra 1030 etter Kr til 1536. 

Det anbefales å gå innpå nettstedet : https://kulturminnesok.no/    Her finner man mye mer informasjon også om alle fornminner i området rundt.

Kilder :

https://kulturminnesok.no/

I hjertet av Grenland av Tor Kjetil Gardåsen , Wesa forlag 2008

Bygd og by i Norge, Telemark, Red. Johan E.Holand, Gyldendahl forlag 1975

2022 © Klyve nærmiljøsenter- frivilligsentral